ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

องค์พระประจำโรงเรียน ..  องค์สมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย์

religion-buddha5


แนวคิดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตรีภัทร

โรงเรียนตรีภัทรได้ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม ดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาเด็กไทย สร้างสรรค์จินตนาการ ควบคู่คุณธรรม” และจะพัฒนาให้เป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ตรีภัทรโรงเรียนคุณภาพและการสร้างสรรค์” (ซึ่งหมายถึง ผลผลิตที่มีคุณภาพ , การดำเนินงานมีคุณภาพ , บุคลากรมีคุณภาพ , เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ , จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง)

บุคลากรและนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานความคิดหรือความรู้แตกต่างกันอย่างไร เมื่อมาเป็นครอบครัวตรีภัทรแล้ว จะถูกหลอมรวมไปสู่รูปทรงพีระมิดที่ใสดั่งแก้ว ซึ่งเปรียบได้กับความดีมีคุณธรรม และเมื่อมีแสงส่องผ่านจะเกิดเป็นสีรุ้ง ซึ่งสีทั้งเจ็ดก็เปรียบเสมือนความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล นั่นคือลูกตรีภัทรทุกคนจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม และเจริญต่อไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป


ชื่อโรงเรียน

 ตรี แปลว่า สาม และมาจากตรีศูล ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของพระศิวะ เป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง การรักษาและการทำลาย

 การสร้าง ในความหมายของโรงเรียนคือ สร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
 การรักษา ในความหมายของโรงเรียนคือ รักษาคุณธรรมจริยธรรมที่มนุษย์ทุกคนพึงมี
 การทำลาย ในความหมายของโรงเรียนคือ ทำให้ความไม่ดีหมดไป
 ภัทร แปลว่า ห้า, ดี, เจริญ, ประเสริฐ และมาจากพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ อีกทั้งทางโรงเรียนมีองค์พ่อพระศรีอริยเมตไตรยเป็นองค์พระประธานของโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนตรีภัทร


อักษรกลางโล่ ต.ภ. หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนตรีภัทร
โล่ตรงกลาง หมายถึง สัญลักษณ์แทนคุณธรรมที่พึงมี
ดอกบัว หมายถึง ความเป็นเลิศทางการศึกษาของนักเรียนทั้ อันไแก่ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
เปลวเทียนกลางดอกบัว หมายถึง แสงสว่างที่นำทางสู่ความสำเร็จ

ปรัชญาโรงเรียน

เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาเด็กไทย สร้างสรรค์จินตนาการ ควบคู่คุณธรรม

คำขวัญโรงเรียน

จิตใส กายแกร่ง ปัญญาเกิด
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนคุณภาพและการสร้างสรรค์
 มีความหมายว่า
  • ผลผลิตมีคุณภาพ(นักเรียน)
  • การดำเนินงานมีคุณภาพ
  • บุคลากรมีคุณภาพ
  •  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง)
 

อัตลักษณ์

ลูกตรีภัทร คิดดี ทำดี มีคุณธรรม
 

เอกลักษณ์

มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
(มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนั้นหมายถึงการมีความงดงามทั้งภายในและภายนอก
งดงามภายใน หมายถึง มีจิตใจที่ดี คิดดีทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูรู้คุณและมีจิตสาธารณะ
งดงามภายนอก หมายถึง มีบุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและประทับใจแก่ผู้พบเห็น)

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและความเป็นพลเมืองและพลโลก
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และความเป็นพลเมืองและพลโลก
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้และสามารถจัดประการณ์และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ