ฝ่ายงานบริหาร

โรงเรียนตรีภัทรมีโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

page0002