วิชาการปฐมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษาโรงเรียนตรีภัทร

     เราจะพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุย์ที่สมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีการจัดกระบวนการเรียนรุ้ มุ่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม จัดการศึกษาตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต  ให้สังคมมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

เราจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคนิคกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดของผู้เรียน เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน, การสอนโดยใช้การเรียนรู้เชิงปฏิบัต, การสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ, การสอนบูรณาการในกิจวัตรประจำวัน

เน้นการพัฒนาที่บูรณาการด้วย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มารยาทและวัฒนธรรมไทยการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

     จากหลักสูตรข้างต้นที่กล่าวมาทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการเรียนรู้เสริมหลักสูตรในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนจะได้สนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีการสอนดนตรีสากลโดยทีมงานมืออาชีพระดับประเทศ (ครูตู่ : อาจารย์พรชัย ศรีศุภรวัฒนา) ซึ่งได้แชมป์ Special Award รุ่น Junior Speciality Band อายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตโลก ครั้งที่ 4 “4th Kuala Lumpur World Marching Band Competition 2010” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย   นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริีมหลักสูตรแล้วโรงเรียนยังได้่จัดกิจกรรมโครงการและโครงงานที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่


 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

1.การตัดสิน  การให้ระดับ  และการรายงานผลการเรียน

1.1 การให้ระดับผลการเรียน

โรงเรียนกำหนดให้การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ  ดังนี้

ระดับผลการเรียน

ความหมาย

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

4

ดีเยี่ยม

80-100

3.5

ดีมาก

75-79

3

ดี

70-74

2.5

ค่อนข้างดี

65-69

2

ปานกลาง

60-64

1.5

พอใช้

55-59

1

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

50-54

0

ต่ำกว่าเกณฑ์

0-49

1.2 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ให้ระดับผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ในกรณีที่ผ่านให้ผลการประเมินเป็น “ดีเยี่ยม”  “ดี” และ “ผ่าน”  ดีเยี่ยม    หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศเสมอ  ดี  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแต่ยังมีข้อพกพร่องบางประการไม่ผ่าน   หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  หรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

 

1.3 การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทุกคุณลักษณะ

 เพื่อการเลื่อนระดับชั้นและจบการศึกษา กำหนดการตัดสินเป็น 4 ระดับ และความหมายของแต่ละระดับดังนี้ดีเยี่ยม  หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคมโดย พิจารณาจากการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 – 8 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้รับผลการประเมินต่ำกว่าระดับดีระดับดี  หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อให้เป็นการยอมรับของสังคมโดยพิจารณาจาก  (1) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินระดับต่ำกว่าดีหรือ(2) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่านหรือ(3) ได้ผลกาประเมินระดับดี จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่านผ่าน หมายถึง นักเรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด โดยพิจารณาจาก(1) ได้ผลการประเมินระดับผ่านจำนวน 5-8 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่านหรือ(2) ได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 4 คุณลักษณะและไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่านไม่ผ่าน หมายถึง  นักเรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดโดยพิจารณาจากมีผลการประเมินระดับไม่ผ่านตั้งแต่ 1 คุณลักษณะ1.4 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานนักเรียนต้องผ่านร้อยละ 70 และให้ผลการประเมินเป็น ผ่านและไม่ผ่าน โดยให้ใช้อักษรแสดงการประเมินดังนี้“ผ”  หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานผ่านเกณฑ์“มผ” หมายถึง นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “มผ” ให้ครูผู้สอนจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนไม่ได้เข้าร่วม หรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจากไม่ผ่านเป็นผ่าน ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น