“ยุติธรรม จริงหรือ?”

0
131

“ยุติธรรม จริงหรือ?”
ถ้าคุณมีลูก 2 คน คนโตอายุ 15 ปี คนเล็กอายุ 8 ปี คุณจะให้เงินค่าขนมคนละเท่าไหร่?

ก. ให้เท่ากัน

ข. ให้คนโต 50 บาท ให้คนเล็ก 20 บาท

ไม่ว่าคุณจะตอบข้อไหนคุณคิดว่า ยุติธรรมจริงหรือ? ความยุติธรรมในทัศนคติของคุณคืออะไร?

ความเท่าเทียมกัน, ความเหมาะสม, ผลประโยชน์ ?

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความยุติธรรม แล้วความยุติธรรมคืออะไร? ใช้เกณฑ์อะไรตัดสิน? จะเห็นว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมคือ กิเลส ความลำเอียง ความโลภ อคติ ความเห็นแก่ตัว ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อตกลง เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมน้อยที่สุด

ความยุติธรรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมี “คุณธรรม” เขาก็ต้องมี “คุณธรรม” เพราะความยุติธรรมนั้นขึ้นอยู่ที่คน ถ้าบุคคลนั้นมีคุณธรรมก็จะได้ความยุติธรรม แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีคุณธรรม ความยุติธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ซึ่งการจะบอกว่ายุติธรรมหรือไม่นั้นนอกจากจะต้องมีคุณธรรมแล้วควรจะมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน รวมทั้งการใช้หลักประชาธิปไตยด้วย ซึ่งทัศนคติของผู้เขียน ความยุติธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ความยุติธรรมที่ยืนอยู่บนความเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่จะใช้กับการแบ่งสิ่งของ ซึ่งทั้งสองฝ่ายหรือทุกคนได้เท่ากันหมดโดยตัดความเหลื่อมล้ำในเรื่ององค์ประกอบต่างๆ เช่นอายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ ออกทั้งหมด

2.ความยุติธรรมที่ยืนอยู่บนความเหมาะสม จะเห็นว่าในสังคมของการอยู่ร่วมกันในปัจจุบันจะใช้ความเหมาะสมในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นการแบ่งสิ่งของ/อำนาจหน้าที่หรือแม้กระทั่งผลตอบแทน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ความสามารถ ทัศนคติ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน

ซึ่งความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องทำความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินเพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด อีกทั้งต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความมี “คุณธรรม”

ที่เขียนมาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอความคิด ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล
โปรดใ้ช้วิจารณญาณในการอ่าน : ไฮเปอร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้